All for Joomla All for Webmasters

Statut Stowarzyszenia Mentorów „PRZEŁOM”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Mentorów „PRZEŁOM”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.


§ 2

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, apolitycznym zrzeszeniem mającym na celuwspieranie rozwoju społeczeństwa poprzez promowanie i kształtowanie kultury mentoringowej w Polsce.

2. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.


§ 3

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczpospolitej Polskiej a jego siedzibą jest Milanówek.

2.Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków, stowarzyszeń i organizacji na zasadach pełnej autonomii. Przynależność do tych organizacji nie może jednak naruszać zasad i celów Stowarzyszenia oraz zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną.


§ 4

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników lub powierzać do wykonania prace zlecone.

2. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

3. Stowarzyszenie przy wykonywaniu swoich zadań i realizacji swoich celów statutowych oraz w celach reprezentacyjnych używa godła i flagi, emblematów, odznak i pieczęci wyróżniających Stowarzyszenie spośród innych działających stowarzyszeń.


Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 5

Celami Stowarzyszenia są:

a. edukacja, oświata i wychowanie poprzez propagowanie i realizowanie w praktyce idei mentoringu w biznesie i poza biznesem, jako metody rozwoju człowieka;
b. aktywne poszukiwanie nowych metod wspierających rozwój człowieka i praktyczne ich stosowanie w rozwoju przedsiębiorczości;
c. wspieranie w rozwoju członków Stowarzyszenia;
d. tworzenie i utrzymywanie standardów profesji mentora.


§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a. aktywną działalność jego członków w roli mentorów, rozumianej jako wsparcie jednej osoby przez drugą w dokonywaniu przełomowych/znaczących postępów w obszarze wiedzy, myślenia i doświadczania - poza linią raportowania;
b. prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, jak np.: organizowanie spotkań, seminariów, szkoleń, kursów, wykładów, odczytów, warsztatów oraz konferencji;
c. podejmowanie inicjatyw wspierających społeczną odpowiedzialność biznesu;
d. działalność wydawniczą;
e. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazu oraz innymi instytucjami w kraju i za granicą;
f. fundowanie stypendiów.


§ 7

1. Stowarzyszenie, realizując swoje cele statutowe, może współpracować z wszelkimi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi, pozarządowymi oraz innymi organizacjami.

2. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.


§ 8

Stowarzyszenie jest upoważnione do pozyskiwania i administrowania funduszami oraz innym majątkiem trwałym, będącym w jego posiadaniu, w celu wypełnienia celów statutowych.


Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi.


§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz obcokrajowcy po ukończeniu 18 roku życia.


§ 11

1. Do uzyskania członkostwa zwyczajnego Stowarzyszenia niezbędne jest przedłożenie przez kandydata pisemnej rekomendacji jednego z członków zwyczajnych, pisemnego uzasadnienie kandydata (list motywacyjny) oraz wypełnienie deklaracji członkowskiej.

2. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia nadaje Zarząd w drodze uchwały. Jest ono skuteczne po opłaceniu składki członkowskiej.


§ 12

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a. udziału w pracach Stowarzyszenia;
b. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
c. udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków;
d. zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

a. przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
b. czynnego popierania celów Stowarzyszenia oraz brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
c. dbania o dobre imię Stowarzyszenia;
d. uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków;
e. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 13

1. Członkami wspierającymi mogą być pełnoletni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemcy jak i osoby prawne.

2. Członkiem wspierającym można zostać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia i zatwierdzeniu kandydatury przez Zarząd w drodze uchwały.

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem.

§ 14

1. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd w drodze uchwały.

2. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§ 15

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 16

1. Ustanie członkostwa Stowarzyszenia następuje:

a. poprzez pisemną dobrowolną rezygnację złożoną na ręce Zarządu;
b. poprzez wykluczenie przez Zarząd za działalność sprzeczną ze Statutem, uchwałami Stowarzyszenia lub na szkodę Stowarzyszenia;
c. w przypadku uporczywego uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy. Decyzję o ustaniu członkostwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na zasadach określonych w § 16, ust. 2;
d. w przypadku utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

2. O wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia decyduje Zarząd w drodze uchwały podjętej w wyniku głosowania większością co najmniej 2/3 składu. Podjęcie takiej uchwały musi być zawnioskowane przez co najmniej połowę członków Stowarzyszenia.

3. Przed podjęciem uchwały Zarząd powinien wysłuchać zainteresowanego.

4. Od uchwały o wykluczeniu członek może złożyć odwołanie do najbliżej zaplanowanego Walnego Zgromadzenia od dnia otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu. Odwołanie powinno zostać złożone w formie pisemnej na ręce Zarządu. Do czasu zwołania Walnego Zgromadzenia zostaje on zawieszony w swych prawach.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zgromadzenie Członków;
b. Zarząd;
c. Komisja Rewizyjna.


§ 18

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata


§ 19

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zgromadzenie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.


§ 20

1. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji na okres do końca kadencji Zarządu.

2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


§ 21

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.


Walne Zgromadzenie Członków

§ 22

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 2 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, lub częściej na pisemny i uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub połowy członków Stowarzyszenia z inicjatywy własnej - rozsyłając informację o Walnym Zgromadzeniu w drodze kooptacji elektronicznej na adresy wskazane w deklaracjach.

4 Zarząd jest zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia informując o miejscu, terminie i porządku obrad na 14 dni przed terminem zebrania.

5. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony 30 minut później tego samego dnia, jego uchwały są ważne bez względu na liczbę uczestników.

6. W przypadku niemożności uczestniczenia członka w Walnym Zgromadzeniu może on upoważnić w formie pisemnej innego członka Stowarzyszenia do udziału w jego imieniu w podejmowaniu uchwał. Upoważniony pisemnie członek Stowarzyszenia nie może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego nieobecnego członka.

7. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz na zaproszenie Zarządu z głosem doradczym mogą uczestniczyć członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.

8. Walne Zgromadzenie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy;
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej;
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.


§ 23

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
b. uchwalanie zmian statutu;
c. uchwalenie i zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia;
d. powoływanie i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
e. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
f. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
g. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
h. ustalanie maksymalnej wysokości składek członkowskich oraz upoważnienie Zarządu do zwolnienia członka z obowiązku opłacania składki członkowskiej;
i. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
j. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

2. Odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga większości liczby głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia.


Zarząd

§ 24

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Są protokołowane. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.


§ 25

1. Do zadań i kompetencji Zarządu należy:

a. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
b. kierowanie pracami Stowarzyszenia;
c. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
d. tworzenie stanowisk funkcyjnych w Stowarzyszeniu, powoływanie i odwoływanie osób je piastujących oraz określenie zakresu ich zadań i kompetencji;
e. określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia;
f. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
g. organizowanie i prowadzenie działalności statutowej;
h. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej (m.in. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów);
i. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
j. podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących majątku Stowarzyszenia, z wyłączeniem nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia, do czego wymagana jest akceptacja Walnego Zgromadzenia;

2. Szczegółowy tryb podejmowania decyzji określa regulamin Zarządu.Sposób reprezentacji

§ 26

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów oraz udzielania pełnomocnictwa uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Komisja Rewizyjna

§ 27

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola bieżącej pracy Zarządu oraz nad całokształtem działalności Stowarzyszenia;
b. składanie wniosków w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia sprawozdań Zarządu na Walnym Zgromadzeniu;
c. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków.

6. Członkowie Komisji mają prawo wglądu w dokumenty Stowarzyszenia oraz do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu w charakterze obserwatora bez prawa głosu.

7. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.
Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa

§ 28

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a. składki członkowskie;
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej;
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty;
d. dochody z działalności gospodarczej;
e. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

5. Stowarzyszenie nie może:

a. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b. przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c. wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


§ 29

W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa znacznie długi spadkowe.


§ 30

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Stowarzyszenia, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.


§ 31

Osoby fizyczne lub prawne, które dokonują na rzecz Stowarzyszenia darowizny lub dotacji, na wniosek Zarządu mogą uzyskać tytuł "Mecenasa Stowarzyszenia".


Działalność gospodarcza

§ 32

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

a. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B;
b. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12. B;
c. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D;
d. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z;
e. wydawanie książek – 58.11.Z;
f. pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z;
g. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z;
h. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.99.Z.

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Cały dochód Stowarzyszenia (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.


Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33

1. Zmiana statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością 2/3 głosów. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie, który może być wyznaczony 30 minut później tego samego dnia, uchwały mogą zostać podjęte w liczbie 2/3 głosów, bez względu na liczbę obecnych.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków. Do zawiadomienia określonego § 22 ust. 4 należy dołączyć projekt stosownych uchwał.


§ 34

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków podejmuje większością 2/3 głosów w obecności ponad połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. Uchwała, o której mowa w § 34 ust.2 określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia na cele charytatywne, naukowe, kulturalne, oświatowe lub edukacyjne zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia. W uchwale mogą zostać wskazane inne stowarzyszenia bądź organizacje mające cele statutowe zbieżne z celami Stowarzyszenia, na rzecz, których zostanie przekazany majątek Stowarzyszenia.


Statut przyjęto uchwałą w dniu 26 czerwca 2013 r.

Mentorzy.org

Stowarzyszenie

Mentorów

PRZEŁOM

Dane

KRS: 0000484407

REGON: 146953511

NIP: 529-180-23-55

Adres

Korespondencyjny:

ul. Rozbrat 32/1

00-429 Warszawa

Siedziba

ul. Wspólna 16

05-822 Milanówek

Kontakt z nami

Telefon: +48 691 444 565

Email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright 2017. Stowarzyszenie Mentorów PRZEŁOM